MatematikaJednakost skupova i podskupovi

Jednakost skupova i podskupovi

Obrada - Jednakost skupova i podskupovi

Kad su dva skupa jednaka?

Dva skupa su jednaka kada svaki element jednog skupa pripada i drugom skupu, i obratno.

Kada je jedan skup podskup drugog skupa?

Šta je podskup? Skup A je podskup skupa B, ako se svi elementi skupa A nalaze i u skupu B. 

Ukoliko je skup A jednak skupu B, onda je A ujedno i podskup skupa B. Takodje, u tom slučaju je i skup B podskup skupa A.

Ako je A podskup skupa B, to pišemo na sledeći način:

A ⊂ B

Ako A nije podskup skupa B, to pišemo na sledeći način:

A ⊄ B

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4}, B = {1,3,4,6,7}. Da li je skup A podskup skupa B?

2. Dati su skupovi A = {1,2,3,4}, B = {1,2,3,4,5}. Da li su skup A i skup B jednaki?

3. Dat je skup A = {2,4, 6}. Da li su skup A podskup skupa parnih brojeva?

4. Dat je skup A = {0,1,2,3,4,5,6}. Da li su skup A podskup skupa prirodnih brojeva?

5. Dat je skup A = {2,3} i skup B = {1,2,3,4,5}. Da li je skup A podsku skupa B?

6. Dat je skup A = {21, 24, 35}. Da li je skup A podskup skupa brojeva deljivih brojem 3?

7. Dat je skup A = {4, 8}. Da li je skup A podskup skupa svih delilaca broja 36?

8. Dat je skup A = { jabuka, kruška, banana}. Da li je skup A podskup skupa koji čini svo voće?

9. Dat je skup A = {3,6,9}. Da li je skup A podskup skupa koji čine svi delioci broja 162?

10. Dat je skup A = {24,48,64}. Da li je skup A podskup skupa koji čine svi brojevi deljivi sa brojem 8?

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top