MatematikaJednakost skupova i podskupovi

Jednakost skupova i podskupovi

Obrada - Jednakost skupova i podskupovi

Kad su dva skupa jednaka?

Dva skupa su jednaka kada svaki element jednog skupa pripada i drugom skupu, i obratno.

Kada je jedan skup podskup drugog skupa?

Šta je podskup? Skup A je podskup skupa B, ako se svi elementi skupa A nalaze i u skupu B. 

Ukoliko je skup A jednak skupu B, onda je A ujedno i podskup skupa B. Takodje, u tom slučaju je i skup B podskup skupa A.

Ako je A podskup skupa B, to pišemo na sledeći način:

A ⊂ B

Ako A nije podskup skupa B, to pišemo na sledeći način:

A ⊄ B

Zadaci za vežbanje

1. Dati su skupovi A = {1,4}, B = {1,3,4,6,7}. Da li je skup A podskup skupa B?

2. Dati su skupovi A = {1,2,3,4}, B = {1,2,3,4,5}. Da li su skup A i skup B jednaki?

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top