MatematikaDužina kružnog luka

Dužina kružnog luka

Obrada

Dužina kružnog luka l koji odgovara centralnom uglu 𝞪 se računa na sledeći način:

l = r𝜋𝞪/180

𝜋 = 3.14159265…

Najčešće u zadacima ako drugačije nije naglašeno uzimamo da je 

𝜋 = 3.14

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj dužinu kružnog luka prečnika 3 cm kom je centralni ugao 60°.

2. Izračunaj dužinu kružnog luka poluprečnika 12 cm kome je centralni ugao 60°.

3. Izračunaj dužinu poluprečnika kruga ako kružnom luku dužine 6.28 cm, odgovara centralni ugao od 45º.

back to top