MatematikaDiedar – odnos među ravnima

Diedar – odnos među ravnima

Obrada

Ako dve ravni imaju sve zajedničke tačke kažemo da se te dve ravni poklapaju. (𝞪 = β)

Ako dve ravni nemaju ni jednu zajedničku tačku kažemo da su te dve ravni paralelne. (𝞪 | β)

Ako dve ravni imaju tačno jednu zajedničku pravu kažemo da se te dve ravni seku. (𝞪 ∩ β = p)

Neka je data ravan 𝞪 i prava p. Sve tačke ravni 𝞪 koje su sa iste strane prave p uključujući i pravu p nazivamo poluravan.

Dve poluravni sa zajedničkom graničkom pravom formiraju diedarsku površ. Diedarska površ deli prostor na dve dela.

Diedar grade diedarska površ i jedan deo prostora podeljen diedarskom površi. Jedna diedarska površ formira dva diedra.

Dve poluravni se nazivaju strane diedra, a zajednička granična prava je ivica diedra.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top