MatematikaDeljenje sa 10 i 100

Deljenje sa 10 i 100

Zadaci za vežbanje

1. Izračunaj:

240:10=

350:10=

120:10=

600:100=

800:100=

2. Koji broj je 10 puta manji od broja 330?

3. Koji broj je 100 puta manji od broja 700?

4. Izračunaj (35ᐧ10 – 50):100

5. Deljenik je broj 230, a delilac je zbir brojeva 6 i 4. Izračunaj količnik.

6. Poljoprivrednik je ubrao 860 jabuka. On ima 10 gajbica na raspolaganju. Kada podjednako raspodeli jabuke u sve gajbice, koliko će jabuka stati u jednu gajbicu?

7. Koji broj se dobija kad se 10 puta smanji broj koji se dobija zbirom najmanjeg parnog broja treće stotine i broja 28?

8. Odredi proizvod ako je jedan činilac količnik brojeva 280 i 10, a drugi činilac količnik brojeva 400 i 100.

back to top