MatematikaBrojevna poluprava

Brojevna poluprava

Obrada

Brojevna poluprava je poluprava sa početkom u tački O i izabranom tačkom A, tako da je duž OA jedinična duž.

brojevna poluprava

Tačka O je početna tačka brojevne poluprave kojoj je dodeljen broj 0.

Zadaci za vežbanje

1. Prikaži broj 3 na brojevnoj polupravoj.

2. Prikaži prirodne brojeve manje od 6, a veće od 3 na brojevnoj polupravoj.

3. Nacrtaj brojevnu polupravu ako je jedinična duž dužine 1 cm.

4. Na brojevnoj polupravoj prikaži tačke koje odgovaraju prethodniku broja 5.

5. Na brojevnoj polupravoj prikaži tačke koje odgovaraju sledbeniku broja 2.

6. Prikaži na brojevnoj polupravoj da je Vuk sakupio 10 plastičnih čepova u akciji, a Filip 12 čepova.

7. Prikaži na brojevnoj polupravoj koji broj je udaljen 4 jedinične duži od broja 5.

8. Prikaži na brojevnoj polupravoj koji broj je udaljen 2 jedinične duži od broja 7.

9. Na brojevnoj polupravoj prikaži tačke koje odgovaraju sledbeniku broja 3.

10. Prikaži na brojevnoj polupravoj prirodne brojeve manje od 5, a veće od 2.

Dodatni zadaci za vežbanje za učenike 4. razreda

back to top