Trapez

Obrada - Romb

Trapez je četvorougao koji ima jedan par paralelnih stranica.

Paralelne stranice se nazivaju osnovice, a ostale dve stranice u kraci trapeza.

Visina trapeza je duž čije krajnje tačke pripadaju pravama koje sadrže osnovice trapeza i koja je normalna na te prave.

Uglovi trapeza koji naležu na isti krak su suplementni, odnosno zbir ovih uglova je 180º

Središna duž trapeza je paralelna sa osnovicama i jednaka je polovini njihovog zbira.

Trapez čiji su kraci jednaki i nisu paralelni naziva se jednakokraki trapez. Kod jednakokrakog trapeza važi da su uglovi na osnovici jednaki, kao i da su dijagonale jednake.

Zadaci za vežbanje

1. Jedan unutrađnji ugao trapeza je 67º. Izračunaj ostale uglove, ako je trapez jednakokraki.
2. Pravougli trapez je jednom dijagonalom podeljen na dva trougla, jednakostranični čija je stranica 10cm i pravougli. Izračunati srednju liniju trapeza.
3. Izračunati visinu pravouglog trapeza ako su osnovice 17cm i 11cm, a jedan unutrašnji ugao 135º.

Dodatni zadaci za vežbanje

back to top