MatematikaSkup prirodnih brojeva

Skup prirodnih brojeva

Obrada - Skup prirodnih brojeva

Skup prirodnih brojeva (N) čine svi celi brojevi veći od 0.

Skup prirodnih brojeva obeležava se sa N.

Kada se skupu prirodnih brojeva doda 0, onda se taj skup obeležava sa N0

Skup prirodnih brojeva spada u prebrojive skupove.

Zadaci za vežbanje

1. Koji je najmanji broj u skupu prirodnih brojeva?

2. Koji brojevi su prethodnici, a koji sledbenici sledećih brojeva:

a) ___________ 14 ______________

b) ___________ 287 ______________

c) ___________ 359 ______________

d) ___________ 99 ______________

e) ___________ 299 ______________

3. Koji broj je prethodnik, a koji sledbenik broja 149?

4. Koji broj je prethodnik, a koji sledbenik broja 413?

5. Kolika je razlika sledbenika i prethodnika bilo kog prirodnog broja?

6. Izračunaj zbir prethodnika broja 497 i sledbenika broja 313.

7. Izračunaj zbir sledbenika broja 354 i prethodnika broja 297.

8. Izračunaj razliku prethodnika broja 486 i sledbenika broja 318.

9. Izračunaj proizvod prethodnika broja 134 i sledbenika broja 189.

10. Izračunaj proizvod prethodnika broja 61 i sledbenika broja 99.

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top