MatematikaSkup prirodnih brojeva

Skup prirodnih brojeva

Obrada - Skup prirodnih brojeva

Skup prirodnih brojeva (N) čine svi celi brojevi veći od 0.

Skup prirodnih brojeva obeležava se sa N.

Kada se skupu prirodnih brojeva doda 0, onda se taj skup obeležava sa N0

Zadaci za vežbanje

1. Koji je najmanji broj u skupu prirodnih brojeva?

2. Koji brojevi su prethodnici, a koji sledbenici sledećih brojeva:

a) ___________ 14 ______________

b) ___________ 287 ______________

c) ___________ 359 ______________

d) ___________ 99 ______________

e) ___________ 299 ______________

Dodatni zadaci za vežbanje skupova

back to top