MatematikaPrimena pitagorine teoreme na kvadrat

Primena pitagorine teoreme na kvadrat

Obrada

Pitagorina teorema: Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbiru kvadrata nad obe katete. 

Zadaci za vežbanje

1. Izračunati obim kvadrata ako je dijagonala 10cm.

2. Stranica kvadrata je 5cm. Izračunaj kolika je dijagonala kvadrata.

3. SKolika je dužina dijagonale kvadrata ako mu je površina 100 m2?

4. Izračunaj obim i površinu kvadrata čija je dijagonala dužine 8cm.

5. Odredi dužinu dijagonale kvadrata ako je njegov obim 16cm.

6. Kvadrat MNPQ upisan je u kvadrat ABCD tako da se temena upisanog kvadrata poklapaju sa polovinama stranica kvadrata ABCD. Tačka M se nalazi na polovini AB, N na polovini BC, P na polovini CD i Q na polovini AD. Izračuna obim i površinu upisanog kvadrata ako je AM = 8 cm, a PD 15 cm.

7. Stranica kvadrata ABCD je 6 cm. Tačka je na pravoj BC tako da je AK = 10 cm. Izračunaj obim trougla ∆AKD.

back to top